LÊ NGUYỄN ANH THƯ

Mỗi một học viên đạt được mục tiêu học tập của mình, chính là nguồn cảm hứng cho ORO không ngừng hoàn thiện chất lượng, hoàn thành lời hứa ” Where anyone could learn”.

Và còn nhiều câu chuyện...